KVKK Başvuru Formu

KVKK BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, Poyraz Poyraz Fındık Entegre San ve Tic A.Ş. kayıt sisteminde yer alan e-posta adreslerinizden ya da bireysel KEP adreslerinden Poyraz Poyraz Fındık Entegre San ve Tic A.Ş kurumsal e-posta adresine [email protected]  ya da, Poyraz Poyraz Fındık Entegre San ve Tic A.Ş web sitesindeki iletişim bölümü aracılığıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurularda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2’nci maddesi gereğince asgari olarak:

i. Başvuranın adı soyadı (ve yazılı başvurularda imzası),

ii. Kimlik numarası, 

iii. Yazışma adresi,

iv. Yazışma adresi yerine iletişim önceliği başka ise bu önceliğe ilişkin e-posta adresi veya telefon numarası ve

v. Talep konusunun

belirtilmesi gereklidir.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

 

POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE VE SAN. TİC.AŞ. 

Ordu-Ulubey karayolu 5. Km Karacaömer mevkii Altınordu/Ordu /Türkiye

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter aracılığı ile tebligat

POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE VE SAN. TİC.AŞ. 

Ordu-ulubey karayolu 5. Km Karacaömer mevkii Altınordu/Ordu /Türkiye 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

ŞİRKET kayıt sisteminde yer alan e-posta adreslerinizden ya da bireysel KEP adreslerinden ŞİRKET’İN kurumsal e-posta adresine [email protected]ya da [email protected] gönderilmesiyle

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

E-posta iletisinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad

 

:

 

Soyad

 

 

:

 

TC Kimlik Numarası

 

:

 

Yazışma Adresi

 

 

:

 

Yazışma adresi yerine iletişim önceliği başka ise bu önceliğe ilişkin e-posta adresi veya telefon numarası

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
 • Çalışan Adayı
 • Mevcut Çalışan
 • Eski Çalışan

 

 • İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)
 • Müşteri
 • Diğer: ……………………………………….

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim: …........................................................................

 

İletişim Konusu: ..................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 • Eski Çalışanım

Lütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz:

..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 • Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz:

...........................................................................

 • Müşteriyim

Lütfen alışveriş tarihinizi ve ilgili bayimizi belirtiniz:

...........................................................................

 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

...........................................................................

 

 • Diğer:

.......................................................................................................................................................

 

 

 1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.
 • Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.
 • İletişim önceliğim olan e-posta adresine cevap verilmesini istiyorum.

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek bilgi talep etme ve talebin karşılanmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;

Adı / Soyadı :……………..…………

Başvuru Tarihi :…………..……………

İmza

Yükleniyor...